Alexej Pludek - Rádce velkých rádžů

V rozsáhlém a žánrově pestrém díle zasloužilého umělce Alexeje Pludka bezesporu zaujímá prvořadé místo volný triptych rozsáhlých románů z dávné historie - Faraónův písař, Rádce velkých rádžů a Nepřítel z Atlantidy. Autor v nich nejen plně rozvinul svůj beletristický talent, ale především prokázal živý zájem o společenské a politické dění, o základní mravní hodnoty v životě jednotlivce i kolektivu, o stěžejní otázky vývoje lidského společenství. Před čtenářem zde ožívají nejdramatičtější údobí v dějinách starověkého Egypta, Indie i bájné ostrovní říše Atlantidy.
Hlavní postavou románu ze starověké Indie Rádce velkých rádžů je Rádhagupta, ministr tří staroindických panovníků ze slavné dynastie Maurjů, jež se zmocnila vlády krátce po tažení Alexandra Velikého do Indie. Na pozadí dějinných událostí 4. stol. př. n. l. autor v rušném ději sleduje hrdinovy pestré životní osudy od mládí přes pocty, úřady a účast na dvorských intrikách až po úděl poustevníka a mnicha, i jeho návrat do vysokého úřadu u krále Ašóky, největšího staroindického vladaře, v jehož službách uplaňuje životními zkušenostmi dosaženou moudrost v činné, společensky užitečné práci.

50,00 Kč